Bros Spray Na Pająki 405/250Ml

10,05

Opis

Bros Spray Na Pająki 405/250Ml

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Zwalczanie i odstraszanie szkodników

Bros Spray Na Pająki 405/250Ml

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Bros Spray na pająki 250 ml

Mikrokapsułkowany aerozol do zwalczania pająków w domach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Zwalcza pająki i zabezpiecza opryskane powierzchnie przed tworzeniem się nowych pajęczyn. Utworzona bariera zaczyna działać po 4 h na powierzchniach gładkich i po 8 h na powierzchniach porowatych. Na obu powierzchniach bariera pozostaje skuteczna do 3 miesięcy od zastosowania. Nowoczesna postać produktu – mikrokapsułki. W momencie kontaktu pająka z opryskaną powierzchnią mikrokapsułki przyczepiają się do jego ciała i stopniowo uwalniają substancję czynną.

działa do 3 miesięcy
tworzy barierę ochronną
technologia mikrokapsułek
bez freonu

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć oraz sprawdzić w niewidocznym miejscu czy produkt nie pozostawia plam i nie uszkadza zabezpieczonej powierzchni. Z odległości 20-30 cm równomiernie opryskiwać (do zwilżenia) miejsca występowania pająków (ok. 50 ml/m2) tj. przez ok. 20 s. Powierzchnie porowate opryskiwać obficie oż do ich silnego zwilżenia (ok. 75 ml/m2) tj. przez ok. 30 s.

Uwaga! Mycie opryskanych powierzchni skraca czas działania preparatu.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności:
Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.
Przechowywać z dala od żywności.
Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.
Substancja czynna: cyfenotryna 0,1% (0,1 g / 100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4906/12

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

250 ml

Aerozol

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp.j.
ul. Sokoła 7/6
60-644 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

wielkie toury, po co podkuwa się konie, szpeciele na winorośli, rdza gruszy na jałowcu, jak odpowietrzyć siłownik podnoszenia kabiny

pastuchy